. De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk product of elke dienst die wordt verkocht aan een klant (club, school, individu, vereniging, enz.), online op www.nautisport.be of aan het loket van Nautisport. Verschillende elementen met betrekking tot de verkoopvoorwaarden zijn al opgenomen in het Intern Ordereglement van de Nautisport.

. De Nautisport, met maatschappelijke zetel te Pavé de Soignies, 36, 7850 Enghien en hierna R.C.A. Nautisport is een Lokaal Sportcentrum (CSL) erkend door ADEPS. Haar belangrijkste missie is om de beoefening van sport voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken: clubs, scholen, individuen, enz. . Als sportcomplex verhuurt Nautisport ruimtes (zwembad of gangen, binnen- en buitenbanen, kamers met parketvloer), verkoopt abonnementen (zwembad, fitness, groepslessen), verkoopt sessies (zwembad, fitness, groepslessen), verkoopt diverse voedings- en/of sportproducten (badpakken, hoeden, etc.).

. De prijzen vermeld op de website www.nautisport.be en aan de onthaalbalie van Nautisport zijn steeds en uitsluitend uitgedrukt in euro (EUR) en zijn, tenzij anders vermeld, BTW en andere belastingen inbegrepen. Prijzen komen overeen met het individuele tarief (per persoon) of per eenheid, tenzij anders vermeld; ze variëren afhankelijk van de infrastructuur, discipline, leeftijd en woonplaats van de koper, het gekozen product, de duur van het abonnement, enz. Eventuele toeslagen worden vooraf duidelijk aangegeven. De prijzen vermeld op de website en bij de receptie kunnen wijzigen; de prijs vermeld bij het afrekenen is altijd de officiële en actuele prijs.

. De prijzen en dienstregelingen vermeld op de posters, flyers of de website nautisport.be kunnen op elk moment gewijzigd worden door de directie van Nautisport. Indien mogelijk zullen de Nautisport-teams de gebruikers via verschillende kanalen informeren over prijs- en dienstregelingswijzigingen.

. De klant moet minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben gekregen van zijn ouders/voogd.

. Door een handeling uit te voeren in het bijzonder via https://app.big-captain.com/nautisport, gekoppeld aan nautisport.be, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden en hun toepasselijkheid. Aanvullende specifieke voorwaarden die door de klant kunnen worden opgelegd, zijn uitgesloten, tenzij uitzonderlijke en voorafgaande toestemming is verkregen van het management van R.C.A. Nautisport. De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten tijdens het aankoopproces of de online registratie en de gevolgen die deze fout zou kunnen hebben.

. Producten en abonnementen die online worden gekocht, zijn onderworpen aan de interne regelgeving die van kracht is in de Nautisport-infrastructuren.

. De R.C.A. Nautisport doet geen leveringen.

. Onze aanbiedingen, producten en abonnementen zijn geldig totdat de voorraad strekt of de maximale capaciteit is bereikt. De maximale geldigheidsduur van bepaalde producten en de daaraan verbonden voorwaarden worden in de aanbiedingen uitdrukkelijk vermeld.

Algemene betalingsvoorwaarden

. De R.C.A. Nautisport behoudt zich het eigendom van de door haar aangeboden producten en diensten voor tot de volledige betaling van de prijs ervan. Alleen betaling voor een product (trui, hoed, bril etc.) of een dienst (cursus, sessie, abonnement etc.) geldt dus als aankoopbevestiging; behalve uitzonderlijke toestemming, kan er geen reservering worden gemaakt zonder betaling.

. Voor toonbankbetalingen door particulieren worden de volgende betaalmethoden aanvaard: Bancontact, Visa en Mastercard, contant geld, sport- en cultuurcheques van Sodexo en Edenred.

. Voor clubs, scholen, groepen en verenigingen zijn de geaccepteerde betaalmethoden de volgende: Bancontact, Visa en Mastercard, contant. Clubs, scholen, instellingen, verenigingen enz. hebben eveneens de mogelijkheid om te betalen na uitgifte van een factuur binnen de maand volgend op het gebruik van de Nautisport-infrastructuur; zij moeten deze factuur vervolgens binnen 30 dagen na uitgifte (30 dagen einde maand) voldoen.

. Klanten die een Combi-abonnement van 1 jaar afnemen, kunnen kiezen voor betaling via maandelijkse automatische incasso. De domiciliëringsprocedure gebeurt uitsluitend aan de balie van Nautisport en niet online. Bij het aangaan van dit contract moet bij ondertekening van het contract een betaling worden betaald die gelijk is aan de eerste twee maandelijkse betalingen. De volgende maandelijkse betalingen worden vanaf de volgende maand op de 5e van elke maand geïnd. Het abonnement en daarmee de betaling via automatische incasso wordt na afloop van de eerste 12 maandelijkse betalingen automatisch maandelijks verlengd.

Betalingsvoorwaarden voor infrastructuur

. Reserveringen door een club of voor de organisatie van een evenement, vooraf vastgelegd in het systeem van de R.C.A. Nautisport kan onderworpen zijn aan facturering, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na uitgifte van de factuur. Reserveringen door particulieren (exclusief evenementenorganisatie) dienen bij het reserveren van de infrastructuur vóór gebruik van de infrastructuur betaald te worden.

. Voor verhuur van infrastructuur (zie overeenkomsten getekend tussen de gebruiker en R.C.A. Nautisport): verhuur gebeurt alleen in stappen van 30 minuten; elk half uur dat wordt gemaakt, is verschuldigd. Om de verhuur en het gebruik van infrastructuur door andere gebruikers of de doorgang van RCA-onderhoudsteams mogelijk te maken, bij Nautisport moeten twee reserveringen die door dezelfde gebruiker in dezelfde infrastructuur zijn gemaakt, minimaal 60 minuten uit elkaar liggen. Elk slot van minder dan 60 minuten dat vrij blijft tussen twee reserveringen gemaakt door dezelfde gebruiker, wordt automatisch aan die gebruiker gefactureerd.

. Voor gereserveerde bezettingen die niet minimaal 48 uur van tevoren worden geannuleerd, wordt een factuur in rekening gebracht.

. Voor reserveringen die eerder zijn geregistreerd in het systeem van de Régie Communale Autonome Nautisport, is facturering vereist, waarvan de betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na uitgifte van de factuur, in overeenstemming met de wet van 2 augustus 2002. Indien aan het einde van deze periode de R.C.A. een betalingsherinnering moet sturen, worden de kosten daarvan, forfaitair vastgesteld op € 5,- automatisch opgeteld bij het verschuldigde bedrag. Indien het volledige verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na verzending van de eerste herinnering is voldaan, zal de R.C.A. stuurt de “gebruiker” een tweede betalingsherinnering; de kosten voor deze tweede herinnering worden forfaitair vastgesteld op € 5,- en worden opgeteld bij het verschuldigde bedrag. Indien het volledige verschuldigde bedrag niet binnen 15 dagen na verzending van de tweede herinnering is voldaan, zal de R.C.A. stuurt de gebruiker een formeel betalingsbericht; de kosten van deze ingebrekestelling, forfaitair vastgesteld op € 10, worden toegevoegd aan het verschuldigde bedrag. Indien de volledige verschuldigde bedragen niet binnen 15 dagen na deze ingebrekestelling zijn betaald, wordt deze verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 12% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 50. Als de R.C.A. voor de rechtbank de betaling moet vorderen van hetgeen hem verschuldigd is, zal de gebruiker eveneens worden veroordeeld tot betaling van de gerechtsdeurwaarderskosten, de gerechtskosten en de procedurele schadevergoeding, zoals bepaald in uitvoering van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Alle handhavingskosten komen eveneens voor rekening van de veroordeelde gebruiker.

. Elke overtreding vastgesteld in de voorwaarden voor toekenning van een toegepast tarief zal automatisch leiden tot de toepassing van de hogere prijscategorie, gedefinieerd voor de betreffende installatie.

Terugbetalings- en annuleringsvoorwaarden

. Behalve in uitzonderlijke gevallen of uitzonderlijke toestemming van het management, worden producten verkocht aan de Nautisport-balie niet geretourneerd of terugbetaald.

. Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of letsel kan op vertoon van een medisch attest terugbetaling of verlenging van de geldigheidsduur van een abonnement of cursus worden aangevraagd. Ook bij een verhuizing buiten België kan een terugbetaling worden aangevraagd (op vertoon van een vliegticket en een officieel document, minstens drie maanden vóór de verhuizing). Als een abonnement wordt opgezegd, eindigt het op de 1e dag van de volgende maand. Buitengewone en uitzonderlijke vergoedingen kunnen eventueel goedgekeurd worden door de Directie van Nautisport.

. Bij afwezigheid op een zwemschoolsessie van Pat-à-Plouf of een sessie psychomotorische vaardigheden kunnen deze lessen niet worden terugbetaald; het is dus niet noodzakelijk om een ​​gezondheidscertificaat te annuleren of te overleggen. Bij langdurige afwezigheid bij de zwemschool van Pat-à-Plouf of bij de lessen psychomotorische vaardigheden kan een attest van afwezigheid worden voorgelegd om van een proportionele terugbetaling te kunnen genieten.

. Bij afwezigheid bij een zwemles in het programma “5 individuele lessen” van de zwemschool heeft annulering langer dan 48 uur vóór de les geen verlies van tegoed tot gevolg; aan de andere kant, als de cursus binnen 48 uur wordt geannuleerd, kan alleen het voorleggen van een medisch attest het verlies van een credit vermijden.

. Bij afwezigheid bij een groepscursus kan een sessie die meer dan 2 uur voor aanvang van de cursus via BigCaptain wordt geannuleerd, worden gerestitueerd; bij langdurige afwezigheid bij groepslessen kan een medisch attest worden voorgelegd om te kunnen genieten van een proportionele terugbetaling of een verlenging van de geldigheidsduur van het abonnement.

. Om een ​​betaling via automatische incasso te annuleren, dient de klant de R.C.A. Nautisport uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand aan de volgende betaling.

. Alle klachten moeten worden verzonden naar de R.C.A. Nautisport per aangetekende brief of via administratief@nautisport.be binnen de 14 dagen na aankoop of uitgifte van de factuur.

Opname

. Bij aankoop aan het loket van Nautisport gaat de koper een definitieve verbintenis aan en kan hij zijn beslissing niet terugdraaien, behoudens uitzonderlijke toestemming van de Directie van de R.C.A. Nautisport, dat zelf de hoogte en procedures kan instellen. Bij het doen van een online aankoop (zonder fysieke aanwezigheid van een medewerker van R.C.A. Nautisport) beschikt de koper over een wettelijk herroepingsrecht binnen 14 kalenderdagen. Om van deze herroeping te kunnen profiteren, mag de koper geen gebruik hebben gemaakt van de dienst of het product in kwestie hebben geconsumeerd; hij zal binnen de voormelde termijn het formulier invullen dat hem ter beschikking wordt gesteld door de FOD Economie (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf) en zal hem terugsturen naar de R.C.A. Nautisport. Er kan dan een volledige terugbetaling van het product of de dienst worden betaald.

Privacybeleid

. Persoonsgegevens die tijdens een transactie worden toevertrouwd aan de R.C.A. Nautisport (naam, voornaam, adres, contactgegevens, etc.) worden vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

. Het privacybeleid van de R.C.A. Nautisport is hier beschikbaar: https://nautisport.be/politique-de-confidentialite/

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering van deze voorwaarden zal onderworpen zijn aan de jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Het Belgische recht zal van toepassing zijn.