Huishoudelijk reglement

Vind het huishoudelijk reglement voor het zwembad, de fitness en de multisportruimte. 

Inhoud

 1. Algemene regels
 2. Specifieke regels voor het zwembad van Nautisport
 3. Specifieke regels voor de Nautisport fitnessruimte en groepslessen
 4. Specifieke regels voor de huur van Nautisport faciliteiten (indoor en outdoor) door clubs of individuen.

1. Algemeen reglement

A. Algemene aspecten

. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld met als doel de orde en veiligheid in het complex te handhaven en tegelijkertijd een zekere mate van hygiëne en rust te waarborgen voor alle Nautisport-gebruikers.

. Dit reglement is van toepassing op iedereen die onze faciliteiten betreedt, hetzij door een ticket te kopen of een abonnement te gebruiken, door zich in te schrijven bij een club, vereniging of school met behulp van de faciliteiten van Enghien of Petit-Enghien, of om een ​​evenement bij te wonen (sportief of niet) dat plaatsvindt op de Nautisport-sites.

. Alle bezoekers zijn verplicht om alle aanwijzingen in dit reglement op te volgen, evenals de mondelinge instructies die door het personeel van Nautisport worden doorgegeven. Om het publiek de kans te geven dit reglement te lezen, zijn ze beschikbaar op onze website en opgehangen bij de ingang van de Nautisport, zowel in Enghien als in Petit-Enghien. Het is ook beschikbaar op aanvraag en wordt verstrekt bij het ondertekenen van een overeenkomst.

. Deze regels zullen regelmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat de inhoud perfect is aangepast aan de veranderingen in ons sportcomplex.

B. Sociale betrekkingen

. Personen of groepen die de orde of de rust verstoren of dreigen te verstoren, kan zonder opgave van redenen de toegang worden geweigerd.

. Personen die dronken of onder invloed van drugs zijn of die tekenen van nervositeit of gewelddadig of bedreigend gedrag vertonen, worden niet tot de faciliteiten van Nautisport toegelaten.

C. Toegang

. Toegang tot de Nautisport-faciliteiten is toegestaan ​​(1) aan personen met een eerder online of aan de Nautisport-balie gekochte toegang of abonnement, (2) aan leden van een club of vereniging of aan personen die een overeenkomst hebben getekend voor het gebruik van de Nautisport-infrastructuur, op de data en tijden vermeld in deze overeenkomst, (3) aan het publiek het bijwonen van bijeenkomsten en evenementen georganiseerd door Nautisport, door individuen, door een club of door een vereniging en (4) volwassenen die minderjarigen brengen of halen die deelnemen aan een activiteit op een van de Nautisport-terreinen. Elk ander publiek moet zich verplicht melden bij de receptie of in de Nautisport-kantoren voordat ze toegang krijgen tot de Nautisport-infrastructuur en de redenen voor hun aanwezigheid op de site aangeven.

. Door toegang te krijgen tot de Nautisport-faciliteiten, erkennen alle bovengenoemde personen dit reglement gelezen en goedgekeurd te hebben. . Toegang tot de faciliteiten is verboden voor dieren; het gebruik van voertuigen is verboden op de binnen- en buitenfaciliteiten (behalve hulpverleningsvoertuigen of uitzonderlijke toestemming).

. De toegang tot de technische lokalen is verboden voor alle gebruikers.

D. Betalings- en terugbetalingsvoorwaarden

. Voor betalingen aan het loket door particulieren zijn de aanvaarde betaalmethoden: Bancontact, Visa en Mastercard; contant geld; sport- en cultuurcheques van Sodexo en Edenred.

. Voor clubs, scholen, groepen en verenigingen worden de volgende betalingswijzen aanvaard: Bancontact, Visa en Mastercard, contant. Clubs en scholen hebben ook de mogelijkheid om te betalen na afgifte van een factuur in de maand volgend op het gebruik van de Nautisport-infrastructuur; ze moeten deze factuur dan binnen 30 dagen na uitgifte honoreren (30 dagen einde van de maand).

. Bij arbeidsongeschiktheid in verband met ziekte kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van een abonnement (op vertoon van een geneeskundige verklaring); het abonnement eindigt op de 1e van de volgende maand. Ook bij een verhuizing buiten België kan restitutie worden aangevraagd (op vertoon van een vliegticket en een officieel document, ten minste drie maanden voor de verhuizing). Buitengewone en uitzonderlijke vergoedingen kunnen eventueel worden goedgekeurd door de Nautisport Management.

E. Verantwoordelijkheid

. Het personeel en de directie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, schade veroorzaakt door gebruikers, diefstal of verlies van voorwerpen binnen het complex of op de parkeerplaats.

. Iedereen die schade veroorzaakt zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld.

. Bezoekers worden geacht de regels voor het gebruik van de lockers en kleedkamers van Nautisport te kennen, te begrijpen en na te leven. Kostbaarheden en contant geld moeten worden vermeden / gecontroleerd.

. Gevonden voorwerpen moeten worden afgegeven bij het personeel en worden achtergelaten bij de receptie.

. Nautisport, de directie en het personeel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitzonderlijke sluiting van het complex, van één of meerdere attracties of voor een eventuele evacuatie, om welke reden dan ook. Elke vorm van compensatie is uitgesloten. De Directie kan te allen tijde om technische redenen of redenen van overmacht de tijdelijke of definitieve sluiting van de vestiging, van een van de infrastructuren of van een attractie bevelen, zonder dat iemand schadevergoeding of schadeloosstelling kan eisen.

F. Activiteiten van derden

. Het is een ieder verboden enige betaalde activiteit uit te oefenen, direct of indirect, in de binnen- en buitenfaciliteiten van Nautisport zonder voorafgaande toestemming van de directie. Voor de organisatie van een evenement is de toestemming van de directie vereist. Evenzo is elke mededeling aan de gebruikers, door middel van affiches en/of reclame, betaald of gratis, onderworpen aan het voorafgaande akkoord van de directie.

. Indien tijdens evenementen toeschouwers worden toegelaten tot de faciliteiten van Nautisport, zijn zij onderworpen aan alle voorwaarden van dit huishoudelijk reglement. Toeschouwers blijven onder de verantwoordelijkheid van de organisatoren van het evenement, die de facto alle gevolgen op zich nemen.

. De organisatoren van evenementen, clubs of verenigingen wijzen een persoon aan die verantwoordelijk is voor de handhaving van de orde en die erop toeziet dat hun leden en eventuele toeschouwers dit reglement naleven.

. Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, vallen onder het gezag van de directie.

Het is verboden om:

 • Opzettelijk anderen lastigvallen of in verlegenheid brengen.
 • Zich op een obscene of onbeschofte manier gedragen.
 • Schade aan de infrastructuur van Nautisport, binnen of buiten, en aan de uitrusting die ter beschikking van de gebruikers of het personeel wordt gesteld.
 • Apparatuur aanraken of verplaatsen zonder toestemming.
 • Roken in en rond Nautisportfaciliteiten: hallen, zwembad, kleedkamers, gangen, enz.
 • Negeer de instructies van het personeel.

Deze lijst is niet volledig: in geval van onduidelijkheid neemt het personeel zelf een beslissing.

Iedereen die deze regels niet respecteert zal worden verzocht de Nautisport faciliteiten te verlaten; in dit geval kan geen terugbetaling worden geëist. Als het probleem zich herhaalt, kan de klant de toegang tot ons complex worden geweigerd.

Personen die door hun gedrag de goede werking van de Nautisport faciliteiten schaden of die dit reglement en andere aanbevelingen van een bevoegd persoon aan hen niet respecteren, zijn onderworpen aan de voorziene disciplinaire regels in functie van de ernst van de feiten:

 • Oproep tot orde
 • Fijn
 • Tijdelijke of permanente schorsing
 • Juridische procedures
 

Als een persoon wordt gevraagd de Nautisport-faciliteiten te verlaten omdat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij in geen geval restitutie vragen en krijgen.

Icône de validation par la communauté
 

2. Specifieke regels voor het zwembad van Nautisport

A. Toegang tot het zwembad

. Toegang tot het Nautisport-zwembad is toegestaan ​​(1) aan het publiek met een eenmalige toegang of een geldig abonnement, (2) aan het publiek dat is ingeschreven voor zwemlessen of groepslessen georganiseerd door Nautisport, (3) aan clubs en scholen die vooraf hebben getekend een infrastructuurbezettingsovereenkomst, (4) aan groepen en verenigingen die dit vooraf telefonisch, per e-mail of aan de balie van Nautisport hebben gemeld en gereserveerd.

. Het toegangsbewijs is geldig voor een enkele toegang tot het zwembad. Het ticket moet onmiddellijk worden gebruikt en kan niet worden gerestitueerd. Zodra de klant het zwembad heeft verlaten, is zijn ticket niet meer geldig.

. Abonnementen zijn op naam en dus strikt persoonlijk, met uitzondering van de 10-sessiekaart die kan worden gebruikt door meerdere leden van hetzelfde gezin die onder hetzelfde dak wonen.

. Om toegang te krijgen tot het zwembad, moeten kinderen onder de 10 jaar worden vergezeld door ten minste één volwassene in zwemkleding en onder voortdurend toezicht van een volwassene. Buiten de lessen moet een kind dat niet kan zwemmen, zijn uitgerust met armbanden, boeien, vest…

. Mensen met huidontstekingen, open wonden, infectieziekten worden niet toegelaten in het zwembad.

B. Dienstregeling

. In principe is er geen tijdslimiet; bij druk verkeer, bijzondere moeilijkheden of een incident kan de toegang tot het zwembad echter tot 60 minuten worden beperkt of zelfs tijdelijk worden opgeschort. In dergelijke omstandigheden heeft u geen recht op terugbetaling van uw ticket.

. 30 minuten voor sluitingstijd van het zwembad worden er geen bezoekers meer toegelaten.

. Het recreatiegebied sluit 15 minuten voor sluitingstijd.

. Het complex sluit op het sluitingsuur dat door het personeel bij de ingang of op onze verschillende platforms wordt meegedeeld. U moet het zwembad en de kleedkamers verlaten voor de sluitingstijd van het zwembad.

. Het zwembad is ook toegankelijk voor groepen, hetzij tijdens de openbare openingsuren, hetzij daarbuiten, volgens de voorwaarden en een door de directie goedgekeurd schema. Groepen die buiten de normale openingstijden worden toegelaten, moeten zorgen voor de aanwezigheid van een houder van het Higher Life Saving Certificate (BSSA) gedurende de gehele tijd dat zij het zwembad bezetten. Zij zijn ook onderworpen aan specifieke regels die hun bij de registratie zullen worden meegedeeld.

C. Algemeen toezicht

. Het zwembadpersoneel is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle gebruikers: als zodanig heeft het het recht, gedelegeerd door de Directie, om de toegang tot het zwembad te verbieden aan iedere persoon, zelfs als deze de toegangsprijs heeft betaald.

. Elke groep (scholen, opleidingen, jeugdbewegingen, enz.) moet één of meer begeleiders aanwijzen die zich bij de receptie en bij de badmeesters van het zwembad kenbaar moeten maken om de specifieke regels voor de begeleide activiteiten te kennen en toe te passen. Een groep wordt niet gekenmerkt door een minimumaantal leden, maar door de verantwoordelijkheid die een volwassene draagt over meerdere begeleiders. De begeleidende volwassene moet de leden van de groep op de hoogte brengen van deze regels en erop toezien dat de veiligheid en de orde worden gerespecteerd. Elke begeleidende volwassene moet als verantwoordelijke toezicht houden op de activiteiten van de groep waarvoor hij of zij verantwoordelijk is, d.w.z. permanent zicht hebben op de hele groep, zowel in als uit het water.

. Als u aan een bepaalde ziekte of handicap lijdt (bijv. hartpatiënten, epileptici, enz.), dient u voor uw veiligheid de badmeester bij aankomst te informeren (voordat u het water ingaat).

. Duikoefeningen (apneu, diepzeeoefeningen) zijn niet toegestaan buiten de activiteiten onder toezicht van de club.

D. Kleedkamers

. De toegang tot de individuele en collectieve kleedkamers is voorbehouden aan gebruikers aan wie toegang tot het zwembad is verleend.

. De gebruikers mogen zich niet uitkleden of omkleden buiten de daartoe bestemde ruimten.

. Geen twee personen mogen zich tegelijkertijd in een individuele hut bevinden, tenzij het kinderen betreft die begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun toezicht.

. Clubs of verenigingen mogen de kleedkamers niet voor andere doeleinden gebruiken dan die welke bij de reservering zijn opgegeven.

. Collectieve kleedkamers worden gereserveerd voor groepen van minstens 10 baders.  Respect voor moraal en discipline wordt verzekerd door de groepsleider.

. In de kleedkamers van de groep kan de groepsleider verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de opgeslagen voorwerpen. Groepen moeten voorrang geven aan het gebruik van de gemeenschappelijke kleedkamers. Alle gebruikers moeten ervoor zorgen dat de deuren van de gemeenschappelijke kleedkamers tijdens het gebruik gesloten zijn.

. De kleedkamers en kluisjes staan niet onder toezicht. Nautisport wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van diefstal of vergeten kostbaarheden in de kleedkamers en kluisjes.

. Het is verboden te eten of te drinken in de kleedkamers.

E. Douches en sanitaire voorzieningen

. Het is verboden de douches en de sanitaire voorzieningen van het zwembad te gebruiken met schoenen aan.

. Douches moeten spaarzaam worden gebruikt om waterverspilling te voorkomen.

F. Hygiëne – Orde – Netheid

. De gebruikers worden verzocht de voor hen toegankelijke voorzieningen netjes en schoon te houden: sport- en ontspanningsruimten rond het zwembad, kleedkamers, douches en toiletten. De gebruikers mogen in het zwembad geen voorwerpen achterlaten en om hen daarbij te helpen zijn er buiten en binnen het zwembad vuilnisbakken geplaatst.

. Bij aankomst in het zwembad is het verplicht gebruik te maken van de douches en het voetenbad.

. Rondom het zwembad en in de zones die voorbehouden zijn aan personen zonder schoenen, loopt de gebruiker op blote voeten of met aangepast schoeisel of met beschermend schoeisel. Dit geldt voor zwemmers, maar ook voor clubinstructeurs, groepsleiders, leraren, enz.

. Personen met open wonden of besmettelijke ziekten worden niet tot het zwembad toegelaten. Een medisch certificaat kan vereist zijn voor mensen met huidaandoeningen.

. Shampoo en zeep zijn alleen toegestaan in de douches.

. Eten en drinken is niet toegestaan in het zwembad. Kauwgom is niet toegestaan in het zwembad. Baby’s mogen hun flesje drinken (geen fruit- of groentecompotes of broodjes).

. Lang haar moet worden vastgebonden.

G. Beveiliging

. Om hun eigen veiligheid te garanderen, moeten de gebruikers er te allen tijde op toezien dat zij zich niet onachtzaam gedragen. Bovendien moeten zij steeds vooraf nagaan of hun gedrag geen gevaar oplevert voor andere gebruikers.

. Zwemmers staan onder direct en voortdurend toezicht van ten minste één badmeester. Het precieze aantal badmeesters wordt aangepast aan het aantal mensen dat het zwembad gebruikt. 

. Elk ongeval, zowel materieel als fysiek, moet onmiddellijk worden gemeld aan de badmeester, die een rapport opstelt of laat opstellen met de feiten. Alleen dit rapport zal met het oog op een eventueel beroep het ontstaan van het ongeval kunnen bevestigen.

H. Zwemuitrusting – Duikuitrusting – Spelletjes 

. Het is verplicht om zwemkleding te dragen. Nautisport behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren aan gebruikers die ongepaste kleding dragen.

. Zwemkleding:

 • Voor mannen zijn slips of boxers toegestaan; bermuda’s (strand, surf) en ondergoed zijn verboden.
 • Voor vrouwen zijn zwemkleding uit één stuk of bikini’s toegestaan; strings en te laag uitgesneden zwemkleding, burkini’s, rokken, jurken en ondergoed zijn verboden. Zwemkleding moet goed passen, zonder zakken en gemaakt zijn van “zwemkledingmateriaal”.

Deze kledingbesluiten werden voornamelijk genomen om hygiënische redenen. 

. Geen enkele vorm van hoofdbedekking is toegestaan in het zwembad, met uitzondering van een badmuts. Badmutsen zijn niet verplicht voor vrij zwemmen. Voor clubs en scholen is het echter verplicht om functionele en toezichthoudende redenen (erkenning).

. Het gebruik van duikmaskers, vinnen en peddels is niet toegestaan in het recreatiegedeelte van het zwembad. Alle andere duikuitrustingen mogen alleen door duikverenigingen worden gebruikt tijdens de hun toegewezen uren.

. Spelletjes in het zwembad zijn toegestaan met toestemming van de badmeesters. Gelieve echter geen grote spellen mee te nemen om andere gebruikers te respecteren.

. Er wordt geen materiaal uitgeleend aan de gebruikers (borden, frietjes, enz.). Het is uitsluitend gereserveerd voor scholen, zwemscholen en verenigingen.

I. Recreatief gedeelte (wilde rivier – glijbaan)

. De gebruikers moeten de instructies van de badmeesters opvolgen.

. De attracties mogen alleen worden gebruikt als er water is. 

. Het is verboden achteruit te stappen, op te staan of te blijven staan, of voorwerpen mee te nemen in de attracties. 

. Aan het einde van de wilde rivier, verlaat je onmiddellijk de uitgang. 

. Het is verplicht de verlichte borden bij de ingang van de glijbaan te respecteren.  Bij het verlaten van de glijbaan moet de landingsplaats zo snel mogelijk worden vrijgemaakt. 

. Kinderen met armbanden zijn alleen toegestaan als ze onder streng toezicht staan en worden vastgehouden door een volwassene (boeien en “chips” zijn niet toegestaan). 

. Zwangere vrouwen en mensen met medische aandoeningen (bijv. epilepsie, hartproblemen, enz.) mogen de glijbaan niet gebruiken.

. Let op de aanwijzingen op de pictogrammen bovenaan de glijbaan en bij de ingang van de wildwaterbaan. 

Het is verboden om :

Rennen rond zwembaden, attracties of in kleedkamers. 

 • Spugen rond zwembaden, attracties of kleedkamers.
 • Gevaarlijk spelen, bijvoorbeeld op de schouders van andere gebruikers gaan zitten of staan, anderen in het water duwen, hen laten zinken of onder water houden.
 • Gevaarlijk geachte voorwerpen meenemen in zwembaden, attracties en kleedkamers. 
  Snorkelen.
 • Filmen en fotograferen in het zwembad. Voor een speciaal evenement is een akkoord van de directie vereist.

3. Specifieke regels voor de Nautisport fitnessruimte en groepslessen

A. Toegang

. Toegang tot de Nautisport-fitnessruimte is geautoriseerd (1) voor het publiek met een eenmalige toegang of een geldig abonnement, (2) voor clubs en scholen die eerder een infrastructuurbezettingsovereenkomst hebben ondertekend, (3) groepen en verenigingen die zich eerder hebben aangemeld en gereserveerd door telefoon, e-mail of aan de balie van Nautisport.

. Toegang tot groepslessen georganiseerd door Nautisport is geautoriseerd voor het publiek dat eerder een sessie heeft gereserveerd.

. Het abonnement op de Nautisport fitnessruimte is persoonlijk en kan daarom niet worden gedeeld.

. De fitnessruimte en groepslessen zijn verboden voor kinderen onder de 16 jaar, tenzij:

> het kind is minstens 14 jaar oud en heeft een medisch attest waaruit blijkt dat het een geschikte fitnesstraining moet volgen of dat het een door zijn ouders ondertekende verklaring van afstand overlegt.

> het kind is minstens 12 jaar oud en wordt vergezeld door een van zijn ouders of door een wettelijke voogd.

B. Netheid – Opruimen

. Gelieve de trainingsruimten te respecteren door onze sportzalen te betreden met schone sportschoenen die geschikt zijn voor binnensporten. Het dragen van buitenschoenen is in de fitnesszaal verboden.

. Om onze fitnesszaal aangenaam te houden, vragen wij u om gebruikte toestellen systematisch op hun plaats terug te zetten, zowel in de fitnesszaal, in de cardioruimte als in de ruimte bestemd voor Small Group Training.

. Tijdens de voor hen gereserveerde uren is het gewichtheffen voorbehouden aan de leden van de Haltère-Club Enghien. De tijden zijn duidelijk aangegeven op verschillende borden.

. Maak uw machine na uw bezoek schoon met spray en doekjes.

. Neem een handdoek mee tijdens de training.

C. Jurk – Uitrusting

. Wij vragen u tijdens uw sessies in de fitnesszaal of tijdens groepslessen gepaste sportkleding te dragen.

. Uit respect voor andere gebruikers is het ten strengste verboden om met ontbloot bovenlijf te gaan.

. Gelieve uw sporttassen op te bergen in de lockers of, tijdens groepslessen, in de daarvoor bestemde ruimtes of langs de muren. In de fitnessruimte moet de ruimte voor krachttraining een open ruimte blijven.

D. Groepscursussen

. Uit respect voor de leraren en de andere leerlingen is het verboden om meer dan 5 minuten na het begin van de les bij de les te komen.

. De deelnemer wordt financieel bestraft als hij/zij zich inschrijft voor een personal training of small group sessie maar niet komt opdagen. In het geval van groepslessen worden geen terugbetalingen gedaan voor niet gehonoreerde sessies.

. R.C.A. Nautisport wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van letsel van een gebruiker tijdens indoor training en/of groepslessen, tenzij het incident rechtstreeks verband houdt met een fout of materiële nalatigheid van Nautisport.

4. Regels voor de huur van Nautisportfaciliteiten (binnen en buiten) door clubs of particulieren

A. Huurvoorwaarden

. Door ondertekening van een naar behoren ingevulde overeenkomst kan Nautisport haar infrastructuur ter beschikking stellen van gebruikers, of het nu clubs, verenigingen of individuen zijn, voor eenmalige evenementen of voor verhuur gedurende het hele sportseizoen.

. De Nautisport-infrastructuur wordt gereserveerd voor het gebruik van een huurder op de dagen en tijden die zijn aangegeven in zijn reservering of zijn overeenkomst. Nautisport behoudt zich het recht voor om op elk moment de gebruiksuren te wijzigen om technische of managementredenen of in geval van overmacht. Bovendien behoudt de Directie zich het recht voor om de overeenkomst of de reservering te wijzigen bij een melding van niet-conform gebruik van zijn infrastructuur (onderbezetting van de ruimten, niet-naleving van huurtijden, verslechtering van de infrastructuur, enz.).

. De overeenkomsten kunnen geen aanleiding geven tot stilzwijgende verlenging, noch de in het document vermelde duur overschrijden. Ze zijn geheel of gedeeltelijk niet overdraagbaar: elke onderverhuur is dus verboden.

B. Prijzen – Dienstregeling

. De voorwaarden en prijzen kunnen te allen tijde worden herzien en gewijzigd. 

. De huur is per 30 minuten. Elk geboekt half uur is verschuldigd.

. Reserveringen door een club of voor de organisatie van een evenement, vooraf geregistreerd in het door R.C.A. Nautisport gebruikte systeem, kunnen worden gefactureerd, waarvan de betaling binnen 30 dagen na afgifte van de factuur dient te geschieden. Reserveringen door particulieren (met uitzondering van organisatoren van evenementen) moeten vóór het gebruik van de faciliteiten worden betaald, wanneer de faciliteiten zijn gereserveerd.

. Boekingen die niet minstens 48 uur van tevoren worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

. Voor clubs leidt elke niet-naleving van de voorwaarden voor de toekenning van een toegepast tarief (entiteit of niet-entiteit) automatisch tot de toepassing van de hogere prijscategorie (niet-entiteit of individu) die voor de betrokken faciliteit is vastgesteld.  

. De gebruiker van de Petit-Enghien-hal zorgt ervoor dat het gebouw volledig is afgesloten en dat de lichten zijn gedoofd. 

. Bij het huren van de vergaderzaal (P3) stelt R.C.A. Nautisport de huurders klaptafels, stoelen, een whiteboard, een stekkerdoos en een overheadprojector ter beschikking. De huurders worden verzocht dit materiaal aan het einde van de huurperiode op te bergen. Ook wordt hun gevraagd de personeelsruimte (gelegen naast P3) en de daarin aanwezige apparatuur (koelkast, koffiezetapparaat, enz.) niet te gebruiken. Bij reservering van de P3 voor vergaderingen of trainingen wordt een borg van 50€ gevraagd; deze borg kan door R.C.A. Nautisport worden ingehouden indien schade of misbruik wordt geconstateerd. (Een specifieke R.O.I. voor de P3 vergaderzaal is beschikbaar en kan u worden toegestuurd wanneer u reserveert)

C. Evenementen

. Afgezien van reserveringen voor het hele seizoen, kan elk uitzonderlijk evenement of sportwedstrijd alleen plaatsvinden met voorafgaande toestemming van Nautisport.

. Tijdens deze evenementen kan worden voorzien in de verkoop van alcoholische dranken, mits voorafgaand akkoord met SPRL Le Coin Sportif en, in voorkomend geval, betaling van de rechten op de uitzending van muziekwerken. 

D. Verantwoordelijkheid – Toezicht

. R.C.A. Nautisport is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid tegenover de gebruikers van de gehuurde ruimtes, om welke reden dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 1382, 1383, 1384, van het Burgerlijk Wetboek.  

. Afgezien van het aan de inrichting verbonden personeel worden alle personen die op de dagen en tijdens de uren van verhuur van de inrichtingen gebruik maken, geacht onder het exclusieve toezicht van laatstgenoemde te staan. R.C.A. Nautisport wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal, ongeval of incident voor, tijdens en na de activiteit, behalve als het verlies, de diefstal, het ongeval of het incident rechtstreeks verband houdt met een fout of nalatigheid van Nautisport. 

. De club, school of particulier die de installaties huurt, erkent dat hij burgerlijk aansprakelijk is voor alle lichamelijke en materiële schade die de gebruikers tijdens de periodes van gebruik lijden. De club, school of particulier die de faciliteiten huurt, erkent dat hij burgerlijk aansprakelijk is voor alle schade aan personen of goederen die door de gebruikers tijdens de gebruiksperiode wordt geleden. 

E. Schade – Schade

. De club, de school of de personen die de installaties huren, zullen de hun ter beschikking gestelde ruimten op een “goede huisvader”-wijze gebruiken en zullen er bij elk gebruik voor zorgen dat de installaties aan de gebruikelijke veiligheidsnormen voldoen. Zij zullen derhalve vóór elk gebruik alle nuttige controles uitvoeren en de Nautisport managers onmiddellijk op de hoogte brengen van elke geconstateerde anomalie of defect. Zij zullen ook nagaan of de machines, attracties en apparatuur waarover zij beschikken in perfecte staat verkeren en, indien nodig, dit melden voordat zij de lokalen betrekken. 

. De sleutels die aan de huurders ter beschikking worden gesteld, worden zorgvuldig bewaakt en mogen niet worden vermenigvuldigd. Elk verlies van een sleutel wordt rechtstreeks aan Nautisport gemeld.

. R.C.A. Nautisport behoudt zich het recht voor de bezetting van de lokalen te controleren om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de bezetting worden nageleefd. 

. De gebruiker verbindt zich ertoe Nautisport schadeloos te stellen voor alle schade die aan de gehuurde faciliteiten of aan andere faciliteiten van het complex wordt toegebracht tijdens de periode van gebruik door gebruikers onder zijn toezicht, zijn personeel of enig publiek. Reparaties zullen door de R.C.A. op kosten van de gebruiker worden uitgevoerd.

. De gebruikers doen geen afstand van hun recht op verhaal tegen R.C.A. Nautisport voor elke materiële of lichamelijke schade die zou kunnen ontstaan tijdens de verhuur van de infrastructuren, voor zover deze schade het gevolg is van een fout in de installatie of van een flagrante nalatigheid in de naleving van de normen inzake opbouw en exploitatie opgelegd aan instellingen die het publiek ontvangen (E.R.P.).