Privacybeleid

(Bijgewerkt op 9 augustus 2022)

Uw toestemming, onze verantwoordelijkheid

 • Op verschillende momenten kan u gevraagd worden persoonsgegevens aan R.C.A. Nautisport te verstrekken (die ons in staat stellen u direct of indirect te identificeren): inschrijving op onze nieuwsbrieven, aanmaak van abonnementen, online reserveringen, opzetten van evenementen, deelname aan wedstrijden, enz. De belangrijkste gegevens die wij verzamelen zijn: uw naam, voornaam, adres en telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum; wij kunnen ook andere elementen verzamelen (zoals een bankrekeningnummer of een rijksregisternummer), afhankelijk van het geval en de noodzaak. R.C.A. Nautisport vraagt haar leden, overeenkomstig het principe van gegevensminimalisatie, alleen de gegevens die nodig zijn voor het beheer van uw dossier en de praktische toepassing van de diensten waarop u recht heeft.

 • Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en vallen onder de Europese GDPR (General Data Protection Regulation). “De GDPR is het Europese kader voor de verwerking en het verkeer van persoonsgegevens. Het omvat alle Europese ingezetenen en stelt één enkel kader vast voor de 28 lidstaten.” (uittreksel uit het Actieplan RGPD van het Verbond van Werkgevers in de Sport en de Sociaal-Culturele Sector)

 • Door gebruik te maken van de diensten en faciliteiten van Nautisport gaat iedereen van 16 jaar of ouder automatisch akkoord met ons privacybeleid. Een registratie of een niet-elektronische aankoop (bv. aan de Nautisport balie) impliceert eveneens een automatische validatie van dit privacybeleid.
  De gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt met toestemming van de ouders; zonder deze toestemming van de ouders worden deze gegevens gewist en zijn ze niet bruikbaar.

 • R.C.A. Nautisport is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens; deze gegevens worden niet opgeslagen of verwerkt buiten de Europese Unie. De directeur van R.C.A. Nautisport is automatisch de functionaris voor gegevensbescherming (DPO). Hij is te bereiken op directeur@nautisport.be. De directie van Nautisport is rechtstreeks verantwoordelijk voor de bescherming en vertrouwelijkheid van gegevens.

Wanneer en waarom verzamelt Nautisport uw gegevens?

 • Het verzamelen van uw gegevens stelt ons in staat het bedrag van uw abonnement of uw toegangsticket te berekenen en aan te passen, het koop- en frequentiegedrag van onze klanten beter te begrijpen en zo ons aanbod te verbeteren of ons prijsbeleid beter te overwegen. De presentatie van uw lidmaatschap (fitness of zwembad) bij aankomst bij Nautisport stelt ons in staat u te identificeren.
 • Het verzamelen van uw gegevens stelt ons in staat het bedrag van uw abonnement of uw toegangsticket te berekenen en aan te passen, het koop- en frequentiegedrag van onze klanten beter te begrijpen en zo ons aanbod te verbeteren of ons prijsbeleid beter te overwegen. De presentatie van uw lidmaatschap (fitness of zwembad) bij aankomst bij Nautisport stelt ons in staat u te identificeren.
 • Wanneer u een reservering maakt of een evenement in onze faciliteiten organiseert, stelt de verzameling van uw gegevens ons in staat ervoor te zorgen dat deze reservering of dit evenement met succes kan worden uitgevoerd en helpt ons tevens de communicatie voor, tijdens of na deze evenementen te vereenvoudigen. Deze persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen die rechtstreeks bij deze activiteiten betrokken zijn (personeel dat belast is met zaalhuur, catering, enz.).
 • Om uw vragen te beantwoorden of een klacht te behandelen, ter plaatse, per e-mail of per telefoon, verzamelen de Nautisport teams uw gegevens om uw dossier op te volgen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die uw klacht of vraag moeten behandelen.
 • Als u een sollicitatie stuurt voor een functie bij Nautisport of een spontane sollicitatie, worden uw gegevens gebruikt in de wervingsprocedure en daarna bewaard voor eventuele andere vacatures. Om juridische redenen bewaren wij uw gegevens tot één jaar na afloop van de selectieprocedure. Alleen de directie en de personeelsfunctionarissen hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U kunt ons ook schriftelijk verzoeken uw persoonsgegevens vóór het einde van deze periode te verwijderen.
 • De R.C.A. Nautisport website maakt gebruik van een minimum aan cookies. Het is zoveel mogelijk in overeenstemming met de Europese RGPD.
 • Kortom, de verzamelde gegevens stellen ons vooral in staat onze diensten te verbeteren, onze communicatiecampagnes beter te plannen, ons aanbod aan te passen en statistische analyses uit te voeren.

En daarna?

 • Nautisport zal uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Tenzij u het uitdrukkelijk verbiedt, kunnen uw gegevens worden gedeeld (niet “verkocht” of “verhuurd”!) met externe medewerkers en partners, bijvoorbeeld in het kader van een marketinganalyse. Dit externe gebruik van uw gegevens zal ook moeten voldoen aan de Europese RGPD: onze medewerkers en partners moeten zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens die wij hun toevertrouwen te respecteren.

 • R.C.A. Nautisport verbindt zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen diefstal, verlies, verduistering, beschadiging, verwijdering of enig ander onrechtmatig gebruik door een onbevoegde derde.
 
 • Om haar missie te vervullen en verschillende diensten te verlenen, maakt R.C.A. Nautisport gebruik van externe dienstverleners (bijvoorbeeld een IT-dienstverlener), die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen of ermee in contact kunnen komen. Deze dienstverleners zijn “derden” of “ontvangers” onder de GDPR. R.C.A. Nautisport zorgt ervoor dat deze dienstverleners ons de minimale en voldoende garanties bieden om zowel technisch als organisatorisch te voldoen aan de vereisten van de GDPR en de bescherming van uw persoonsgegevens (art. 28 GDPR).

 • De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de wettelijk toegestane periode en voor de minimale periode die nodig is om u een optimale dienstverlening te bieden en de gestelde doelen te bereiken (bijvoorbeeld: duur van een abonnement, organisatie van een evenement, enz.)

 • Als gebruikers van onze diensten en infrastructuren hebt u uiteraard de volgende rechten: recht op toegang tot uw gegevens (artikel 15 GDPR), recht op rectificatie (artikel 16), recht om uw gegevens te wissen (artikel 17), recht op beperking van de verwerking (artikel 18), recht op gegevensoverdraagbaarheid (d.w.z. het recht om gegevens van de ene entiteit te ontvangen en aan een andere entiteit door te geven) (artikel 20), recht op bezwaar (artikelen 21 en 22) en recht om een klacht in te dienen (artikel 77). Indien uw gegevens ondertussen aan externe medewerkers of partners zijn meegedeeld, zullen wij hen onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele correcties of verwijderingen.U kunt meer informatie krijgen over de naleving van de gegevensbescherming door contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA): dataprotectionauthority.be/citizen

Om een van deze rechten uit te oefenen (toegang tot gegevens, verificatie, correctie, verwijdering, enz.), kunt u ons op elk moment informeren door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een identiteitsbewijs, te sturen via info@nautisport.be of per brief gericht aan de directie van R.C.A. Nautisport, Chaussée de Soignies, 36, 7850 Enghien.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens door R.C.A. Nautisport, kan het voor ons onmogelijk zijn u bepaalde diensten te verlenen.